کد گذاری محصولات کاوش جوش

آشنایی با سیستم کد گذاری محصولات کاوش جوش

روش جوشکاری با سيم جوش توپودری (FCAW)

روش جوشکاری با سيم جوش توپودری (FCAW)

روش جوشکاری زيرپودری (SAW)

روش جوشکاری زيرپودری (SAW)

روش جوشکاری با سيم جوش مسوار (CO2)

روش جوشکاری با سيم جوش مسوار (CO2)

روش جوشکاری با الکترود دستی (SMAW)

روش جوشکاری با الکترود دستی (SMAW)

روش جوشکاری با گاز آرگون (TIG)

روش جوشکاری با گاز آرگون (TIG)

پودر جوشکاری زير پودری (SAW Flux)

آشنايی با پودر جوشکاری زير پودری (SAW Flux)

گازهای محافظ مصرفی در جوشکاری

آشنايی با گازهای محافظ مصرفی در جوشکاری

پشت بندها و نگه دارنده های مصرفی

آشنايی با پشت بند ها و نگه دارنده های مصرفی (Consumable Inserts)

نگهداری و استفاده از پودر جوشکاری زيرپودری

دستورالعمل نگهداری و استفاده از پودر جوشکاری زيرپودری

نگهداری سيم جوش های زیرپودری (SAW)

دستورالعمل نگهداری سيم جوش های زیرپودری (SAW)

نگهداری سيم جوش های تحت گاز محافظ (MIG-MAG)

دستورالعمل نگهداری سيم جوش های تحت گاز محافظ (MIG-MAG)

نگهداری و استفاده از سيم های توپودری (Flux Cored Wire)

دستورالعمل نگهداری و استفاده از سيم های توپودری (Flux Cored Wire)

نگهداری و استفاده از الکترود (SMAW)

دستورالعمل نگهداری و استفاده از الکترود (SMAW)

حالت های مختلف جوشکاری

آشنايی با حالت های مختلف جوشکاری

جدول تبديل سختی

آشنايی با جدول تبديل سختی

اصول بازرسی چشمی جوش

بازرسی چشمی بازرسی جوش

بازرسی غیر مخرب بازرسی جوش

بازرسی غیر مخرب بازرسی جوش

آشنايی با انواع جوش

آشنايی با انواع جوش

ناپيوستگی ، عيوب جوش

آشنايی با ناپيوستگی ، عيوب جوش